Page Time: 0.1477s

Memory: 13.6789 MB (Peak: 17.2226 MB)

Queries (24, time: 0.0119s, 8.1%)

 1. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000386
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 26Using where
 2. SELECT data_key, data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000127
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using where
 3. SELECT *
  FROM xf_brivium_addon
  ORDER BY addon_id
  Run Time: 0.000103
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_brivium_addonindex PRIMARY77 1 
 4. INSERT INTO xf_data_registry
  	(data_key, data_value)
  VALUES
  	(?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	data_value = VALUES(data_value)
  Params: brBriviumAddOns, a:0:{}
  Run Time: 0.000130
 5. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000453
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 6. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 32181
  Run Time: 0.000236
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 7. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 254
  Run Time: 0.000282
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 8. SELECT post.*
  	,
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  		user_profile.*,
  		user_privacy.*,
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  		0 AS like_date
  FROM xf_post AS post
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id AND session_activity.unique_key = CAST(post.user_id AS BINARY))
  WHERE post.thread_id = ?
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 32181
  Run Time: 0.000753
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,earnmaster.post.post_id1 
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4earnmaster.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4earnmaster.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4earnmaster.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,earnmaster.post.user_id1 
  SIMPLEsession_activityeq_refPRIMARYPRIMARY22earnmaster.post.user_id,func1 
 9. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 32181
  Run Time: 0.000145
 10. SELECT node.*
  	
  FROM xf_node AS node
  
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 254
  Run Time: 0.000147
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 11. SELECT *
  FROM xf_brivium_metadata
  WHERE content_type = ? AND content_id = ?
  Params: thread, 32181
  Run Time: 0.002385
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_brivium_metadataALL    13822Using where
 12. SELECT *
  FROM xf_brivium_metadata
  WHERE content_type = ? AND content_id = ?
  Params: forum, 254
  Run Time: 0.001878
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_brivium_metadataALL    13822Using where
 13. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: a379d4e1e83649e8c723039123c7ff51, , 1611818164
  Run Time: 0.000125
 14. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=32181, 1611814564,
  Run Time: 0.000093
 15. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: av_news_categories
  Run Time: 0.000107
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 16. SELECT * FROM av_tags_following
   LEFT JOIN av_tags ON (av_tags.tagid = av_tags_following.tagid)
   WHERE av_tags.moderation = 0 AND av_tags_following.userid = 0 AND guest_hash = '601256a4b4d5b'
  Run Time: 0.000861
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEav_tags_followingrefuserid,tagid,guest_hashguest_hash252const1Using where
  SIMPLEav_tagseq_refPRIMARYPRIMARY4earnmaster.av_tags_following.tagid1Using where
 17. SELECT * FROM av_tags WHERE is_default = 1 AND moderation = 0
  Run Time: 0.002730
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEav_tagsALL    2357Using where
 18. INSERT INTO av_tags_following (userid, tagid , guest_hash) VALUES (0, 23 , '601256a4b619b' )
  Run Time: 0.000162
 19. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: finam
  Run Time: 0.000153
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 20. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: boardTotals
  Run Time: 0.000112
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 21. INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 580950, a:29:{i:0;s:76:"Chị em đang mắc phải tình trạng mất kinh và muốn tìm kiếm ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:69:"https://bantinsuckhoe24h.org/cach-chua-mat-kinh-nguyet-o-nu-gioi.html";s:8:"original";a:2:{i:0;s:75:"[url=https://bantinsuckhoe24h.org/cach-chua-mat-kinh-nguyet-o-nu-gioi.html]";i:1;s:6:"[/url]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:7:"#0000ff";s:8:"original";a:2:{i:0;s:15:"[color=#0000ff]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:4:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:32:"cách chữa mất kinh nguyệt";}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:15:"ở nữ giới";}}i:3;s:1:" ";}}}}i:2;s:262:"hiệu quả? Thế nên, các chuyên gia tại Phòng Khám Lê Lợi sẽ đưa ra một số thông tin cụ thể trong bài biết sau đây, nhằm giúp chị em biết được đâu là cách hỗ trợ điều trị chứng mất kinh tốt nhất. ";i:3;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:45:"Tình trạng mất kinh là như thế nào?";}}i:4;s:332:" Mất kinh (còn gọi vô kinh) có nghĩa là đến thời kỳ đèn đỏ, nhưng tình trạng kinh nguyệt của phái nữ không xuất hiện. Chu kỳ kinh nguyệt của mỗi người đều không giống nhau, vì nó phụ thuộc vào cấu trúc buồng trứng, tử cung và cơ địa của mỗi người. ";i:5;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:96:"https://phongkhamleloi.vn/img/baiviet/tin-tuc-suc-khoe/cach-chua-mat-kinh-nguyet-o-nu-gioi-1.jpg";}}i:6;s:94:" Hiện tượng vô kinh ở chị em nữ giới được chia thành 2 loại, đó là: ";i:7;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:7:"#16a085";s:8:"original";a:2:{i:0;s:15:"[color=#16a085]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:25:"Mất kinh nguyên phát:";}}}}i:8;s:123:" Xuất hiện ở các bạn nữ từ độ tuổi 16 trở lên, bởi vì độ tuổi dậy thì chưa ổn định. ";i:9;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:7:"#16a085";s:8:"original";a:2:{i:0;s:15:"[color=#16a085]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:23:"Mất kinh thứ phát:";}}}}i:10;s:113:" Đây là các trường hợp nữ giới có tình trạng mất kinh liên tục trên 3 tháng. Xem thêm: ";i:11;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:89:"https://bantinsuckhoe24h.org/uong-thuoc-tranh-thai-khan-cap-co-kinh-som-co-sao-khong.html";s:8:"original";a:2:{i:0;s:95:"[url=https://bantinsuckhoe24h.org/uong-thuoc-tranh-thai-khan-cap-co-kinh-som-co-sao-khong.html]";i:1;s:6:"[/url]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:7:"#0000ff";s:8:"original";a:2:{i:0;s:15:"[color=#0000ff]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[size=4]";i:1;s:7:"[/size]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:54:"uống thuốc tránh thai khẩn cấp có kinh sớm";}}}}}}i:12;s:107:" Thế nên, mỗi một trường hợp mất kinh khác nhau, bác sĩ chuyên khoa sẽ hướng dẫn ";i:13;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:32:"cách chữa mất kinh nguyệt";}}i:14;s:88:" khác nhau để cho phù hợp và mang lại hiệu quả điều trị bệnh cao. ";i:15;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:73:"Mất kinh dấu hiệu cảnh báo của nhiều căn bệnh nguy hiểm";}}i:16;s:843:" Các bác sĩ chuyên khoa Phòng Khám Lê Lợi cho biết, nếu chị em gặp phải tình trạng vô kinh, thì nguy cơ cao âm đạo, tử cung, buồng trứng đang gặp phải một số vấn đề về viêm nhiễm phụ khoa nguy hiểm. Cụ thể: U nang buồng trứng U xơ tử cung Viêm tắc ống dẫn trứng Viêm âm đạo Ngoài những căn bệnh nghiêm trọng điển hình nêu trên, thì hiện tượng vô kinh còn là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý khác như: rối loạn chức năng hormone, ung thư…Chính vì vậy, tốt nhất người bệnh nên chủ động đi thăm khám ngay khi có dấu hiệu bất thường về chu kỳ đèn đỏ, để điều trị kịp thời và tránh được những biến chứng nguy hiểm đáng tiếc về sau. ";i:17;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:105:" [Tìm hiểu] Cách chữa mất kinh nguyệt ở nữ giới hiệu quả tại Phòng Khám Lê Lợi";}}i:18;s:416:" Ngay khi phát hiện tình trạng mất kinh khoảng 3 tháng liên tục, việc làm đầu tiên và quan trọng đối với chị em là đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán đúng tình trạng bệnh lý, xác định đúng nguyên nhân. Sau đó, bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn phương pháp chữa trị chứng vô kinh hiệu quả. Xem thêm: ";i:19;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:84:"https://bantinsuckhoe24h.org/duoi-luoi-noi-hot-la-dau-hieu-cua-nhung-benh-ly-gi.html";s:8:"original";a:2:{i:0;s:90:"[url=https://bantinsuckhoe24h.org/duoi-luoi-noi-hot-la-dau-hieu-cua-nhung-benh-ly-gi.html]";i:1;s:6:"[/url]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:7:"#0000ff";s:8:"original";a:2:{i:0;s:15:"[color=#0000ff]";i:1;s:8:"[/color]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[size=4]";i:1;s:7:"[/size]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:27:"dưới lưỡi nổi hột";}}}}}}i:20;s:277:" Hiện nay tại TP Vinh Phòng Khám Đa Khoa Lê Lợi chính là địa chỉ điều trị hiện tượng mất kinh nói riêng và bệnh phụ khoa nói chung uy tín, chất lượng và hiệu quả. Đến với phòng khám chị em sẽ được áp dụng các ";i:21;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:32:"cách chữa mất kinh nguyệt";}}i:22;s:157:" tiên tiến nhất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Hơn nữa tại phòng khám còn hội tụ nhiều ưu điểm vượt bậc khác như: ";i:23;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:96:"https://phongkhamleloi.vn/img/baiviet/tin-tuc-suc-khoe/cach-chua-mat-kinh-nguyet-o-nu-gioi-2.jpg";}}i:24;s:273:" Tính hợp pháp Hội tụ bác sĩ phụ khoa giàu chuyên môn Máy móc chữa trị hiện đại Phương pháp điều trị bệnh hiệu quả Chi phí khám chữa bệnh hợp lý Phía trên là tất cả những thông tin chia sẻ về vấn đề ";i:25;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:32:"cách chữa mất kinh nguyệt";}}i:26;s:185:" ở phái nữ, mong rằng chị em biết được bản thân nên làm gì khi xuất hiện hiện tượng vô kinh. Nếu còn vấn đề gì chữa rõ hãy gọi ngay đến ";i:27;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:20:"Hotline 039 863 8725";}}i:28;s:27:" để được hỗ trợ.";}, 1586987984, 1611814564
  Run Time: 0.000195
 22. SELECT title, phrase_text
  FROM xf_phrase_compiled
  WHERE language_id = ?
  	AND title IN ('hide_link_from_guest_message')
  Params: 2
  Run Time: 0.000116
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_phrase_compiledconstPRIMARYPRIMARY106const,const1 
 23. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: EWRporta_options
  Run Time: 0.000140
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 
 24. SELECT data_value
  FROM xf_data_registry
  WHERE data_key = ?
  Params: xf_resource_category
  Run Time: 0.000071
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryconstPRIMARYPRIMARY27const1 

Included Files (197, XenForo Classes: 64)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/EWRporta/Listener/Template.php
 33. library/Waindigo/Listener/InitDependencies.php
 34. library/Waindigo/Listener/InitDependencies/20150106.php
 35. library/AV/Image/Listen.php
 36. library/Waindigo/Listener/ControllerPreDispatch/20150106.php
 37. library/XfAddOns/Blogs/Listener.php
 38. library/EWRmedio/Listener/Init.php
 39. library/XenForo/DataWriter/User.php
 40. library/XenForo/DataWriter.php
 41. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 42. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 43. library/EWRporta/Listener/Model.php
 44. library/XfAddOns/Blogs/Install/Version.php
 45. library/EWRmedio/Listener/Model.php
 46. library/Merc/ProfileCompletion/Listener.php
 47. library/Merc/ProfileCompletion/Common/Listener.php
 48. library/Merc/ProfileCompletion/Common/Base.php
 49. library/AV/ResourcesExtended/Listener.php
 50. library/AV/IM/Listener.php
 51. library/Brivium/BriviumHelper/Model/ListenerClass.php
 52. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/Model/ListenerClass.php
 53. library/AV/Profile/Listener.php
 54. library/XenResource/Listener/Proxy.php
 55. library/XenForo/Router.php
 56. library/XenForo/Route/Filter.php
 57. library/XenForo/Route/Interface.php
 58. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 59. library/XenForo/Route/Prefix.php
 60. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 61. library/EWRporta/Listener/Route.php
 62. library/EWRporta/Route/Thread.php
 63. library/XenForo/RouteMatch.php
 64. library/AV/ResourcesExtended/PreDispatch.php
 65. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 66. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 67. library/XenForo/Controller.php
 68. library/EWRporta/Listener/Controller.php
 69. library/EWRmedio/Listener/Controller.php
 70. library/AV/TagSystem/Listener.php
 71. library/Vkontakte/Listener/Listener.php
 72. library/Siropu/AdsManager/Listener.php
 73. library/EWRporta/ControllerPublic/Thread.php
 74. library/Brivium/MetadataEssential/ControllerPublic/Thread.php
 75. library/EWRmedio/ControllerPublic/Thread.php
 76. library/Siropu/AdsManager/ControllerPublic/Thread.php
 77. library/XenForo/Input.php
 78. library/XenForo/Session.php
 79. library/XenForo/Helper/Ip.php
 80. library/XenForo/Visitor.php
 81. library/XenForo/Model/User.php
 82. library/Waindigo/Friends/Listener/LoadClass.php
 83. library/Waindigo/Listener/LoadClass.php
 84. library/Waindigo/Listener/LoadClass/20150106.php
 85. library/Waindigo/Friends/Extend/XenForo/Model/User.php
 86. library/XfAddOns/Blogs/Override/Model/User.php
 87. library/EWRmedio/Model/User.php
 88. library/Merc/ProfileCompletion/Model/User.php
 89. library/XenResource/Listener/Proxy/ModelUser.php
 90. library/XenForo/Permission.php
 91. library/XenForo/Helper/Php.php
 92. library/XenForo/Phrase.php
 93. library/XenForo/Locale.php
 94. library/EWRporta/Model/Perms.php
 95. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 96. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 97. library/XenForo/Model/Thread.php
 98. library/Genesis/Listener/Proxy.php
 99. library/Genesis/Listener/Proxy/XenForo/Model/Thread.php
 100. library/XenForo/Model/Forum.php
 101. library/XenForo/Helper/String.php
 102. library/XenForo/Model/Post.php
 103. library/EWRporta/Model/Post.php
 104. library/XfAddOns/Blogs/Override/Model/Post.php
 105. library/XenForo/Model/Attachment.php
 106. library/EWRporta/Model/Attachment.php
 107. library/XenForo/Model/Node.php
 108. library/ThemesCorp/NodesIconTweak/Listener/Proxy.php
 109. library/Genesis/Listener/Proxy/XenForo/Model/Node.php
 110. library/ThemesCorp/NodesIconTweak/Model/Node.php
 111. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 112. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 113. library/Brivium/MetadataEssential/Model/Metadata.php
 114. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 115. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 116. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 117. library/XenResource/Listener/Template.php
 118. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 119. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 120. library/XenForo/Template/Public.php
 121. library/XenForo/Template/Abstract.php
 122. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 123. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 124. library/XenForo/View.php
 125. library/EWRporta/Listener/ViewPublic.php
 126. library/EWRporta/ViewPublic/Custom.php
 127. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 128. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 129. library/EWRporta/Listener/BbCode.php
 130. library/EWRmedio/Listener/BbCode.php
 131. library/AV/Contents/Listener/BbCode.php
 132. library/CCPLZHideLinks/EventListener/BbCode.php
 133. library/EWRporta/BbCode/Formatter.php
 134. library/EWRmedio/BbCode/Formatter.php
 135. library/AV/Contents/BbCode/Formatter.php
 136. library/CCPLZHideLinks/BbCode/Formatter/Base.php
 137. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 138. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 139. library/XfAddOns/Blogs/Template/Hook.php
 140. library/Brivium/MetadataEssential/EventListeners/Listener.php
 141. library/AV/TagSystem/Template/Hook.php
 142. library/ThemesCorp/NodesIconTweak/Listener/Template.php
 143. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 144. library/EWRporta/Listener/NavTabs.php
 145. library/XfAddOns/Blogs/Template/Navigation.php
 146. library/XfAddOns/Blogs/Model/MultiBlog.php
 147. library/Siropu/AdsManager/Helper.php
 148. library/EWRmedio/Listener/NavTabs.php
 149. library/EWRmedio/Model/Perms.php
 150. library/AV/TagSystem/ControllerPublic/Tag.php
 151. library/Genesis/Listener/Template.php
 152. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 153. library/XenForo/Helper/File.php
 154. internal_data/templates/S.6,L.2,thread_view.php
 155. library/Zend/Filter.php
 156. library/Zend/Filter/Interface.php
 157. library/Zend/Loader.php
 158. library/Zend/Filter/Word/UnderscoreToCamelCase.php
 159. library/Zend/Filter/Word/SeparatorToCamelCase.php
 160. library/Zend/Filter/Word/Separator/Abstract.php
 161. library/Zend/Filter/PregReplace.php
 162. library/Waindigo/Friends/Listener/TemplateHook.php
 163. library/Waindigo/Listener/TemplateHook.php
 164. library/Waindigo/Listener/TemplateHook/20150106.php
 165. library/Waindigo/Listener/Template.php
 166. library/Waindigo/Listener/Template/20150106.php
 167. library/EWRmedio/Listener/Template.php
 168. library/EWRmedio/Model/Lists.php
 169. library/XenthemesAgile/Customiser.php
 170. library/Siropu/AdsManager/Model/Ads.php
 171. library/EWRporta/Model/Promotes.php
 172. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 173. library/XenForo/Model/Avatar.php
 174. library/AV/Image/Process.php
 175. library/XenForo/Helper/Criteria.php
 176. library/Waindigo/Friends/Listener/TemplatePostRender.php
 177. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender.php
 178. library/Waindigo/Listener/TemplatePostRender/20150106.php
 179. library/XenForo/Debug.php
 180. internal_data/templates/S.6,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 181. internal_data/templates/S.6,L.2,BRME_page_container_head.php
 182. internal_data/templates/S.6,L.2,av_tags_topmenu.php
 183. library/AV/TagSystem/Route/PublicTag.php
 184. internal_data/templates/S.6,L.2,EWRporta_Navtabs.php
 185. library/EWRporta/Route/News.php
 186. internal_data/templates/S.6,L.2,xfa_blog_navigation_links.php
 187. internal_data/templates/S.6,L.2,resources_tab_links.php
 188. internal_data/templates/S.6,L.2,EWRmedio_Navtabs.php
 189. internal_data/templates/S.6,L.2,siropu_ads_manager_ad_type_code.php
 190. internal_data/templates/S.6,L.2,vkontakte_login_bar_item.php
 191. library/EWRporta/Helper/GlobalRating.php
 192. library/EWRporta/Block/av/threadrating.php
 193. library/Zend/Exception.php
 194. library/XenResource/Model/Category.php
 195. internal_data/templates/S.6,L.2,EWRblock_av_threadrating.php
 196. library/SEOLink/Linker.php
 197. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php